top of page

Algemene Voorwaarden

1. Onze voorwaarden hebben voorrang op iedere andere algemene voorwaarden.
Door feit van de bestelling aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden.


2. Tecon bvba voorziet zich het recht om de verkoopsvoorwaarden ten allen tijden eenzijdig te wijzigen

3. Alle door Tecon bvba gemaakte prijzen en offertes zijn slechts 2 weken geldig te rekenen vanaf de datum van de offerte, van enig akkoord tussen partijen is slechts sprake na ontvangst door Tecon bvba van de ondubbelzinnige “voor akkoord”ondertekende offerte of bestelbon door de klant. De prijzen en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen, met dien verstande dat Tecon bvba zich het recht voorbehoud om de door haar gehanteerde prijzen aan te passen aan prijsfluctuaties.

4. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van de waarde van de bestelling.

5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en verbinden de verkoper niet. Vertraging in levering geeft geen enkel recht op schadevergoeding nog ontbinding van de overeenkomst.Bij levering op bouwwerf of de magazijnen van de klant, is de klant gehouden onmiddellijk na aankomst der goederen het nodige personeel en materiaal ter beschikking te stellen voor een spoedige lossing der goederen. Zo de klant niet in staat is dit te doen, zal de verkoper de eruit voortvloeiende bijkomende kosten in rekening brengen. De leveringen kunnen enkel geschieden wanneer de toegangswegen naar het werk berijdbaar zijn.

6. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.


7. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald voor rekening van de koper.


8. Indien de koper de goederen niet afhaalt voor eigen rekening of weigert deze in ontvangst te nemen, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, en dit zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling. Bovendien is er van rechtswege en zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling een schadevergoeding wegens contractbreuk verschuldigd a rato 50% van de waarde van de bestelling.


9. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.


10. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.


11. Klachten aangaande levering moeten schriftelijk en aangetekend gebeuren binnen het 48 uur na levering en in elk geval voor voortverkoop of ingebruikname.


12. Alle facturen zijn betaalbaar contant tenzij anders werd bedongen.


13. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente ten belope van 1.5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met minimum van 25€) als schadebeding.


14. Aan goederen of machines van Tecon bvba mogen geen aanpassingen of veranderingen gebeuren door derden zonder schriftelijke toestemming van Tecon bvba . Tecon bvba kan niet verantwoordelijk zijn voor interventies of aanpassingen gedaan door derden . Zonder schriftelijke toestemming kunnen alle eventuele garantie of aansprakelijkheid worden afgewezen.


15. Bij engineeringsopdrachten in samenspraak en / of gestuurd door de klant is Tecon bvba niet verantwoordelijk voor de concepten & targets en ontwerpen en eventueel daaruit vloeiende gevolgen en gebreken.


16. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en diensten stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.


17. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper, maar het risico gaat over op de koper.


18. De klant zorgt voor eigen rekening en risico dat Tecon bvba haar werkzaamheden kan verrichten onder normale omstandigheden. Alle gevolgen van het onvolledig of niet tijdig of niet voldoen aan deze verplichting zijn voor rekening en risico van de klant. Tevens staat de klant in voor alle gevolgen van wijziging in de werkomstandigheden, dan wel in de hoedanigheid van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.


19. Betaalde voorschotten worden niet terugbetaald bij annulatie opdracht.


20. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

bottom of page